Allgemeine Geschäftsbedingungen

Általános Szerződési Feltételek

Neonis 3D Blacklight Minigolf Budapest

 1. A Szolgáltató adatai

Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített neve: Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kft.

székhelye: 2000 Szentendre, Panoráma út 1/A.

fióktelepe: 1139 Budapest, Lomb utca 34.

adószáma: 25732287-2-13.

statisztikai számjele: 25732287-9311-113-13.

cégjegyzékszáma: Cg.13-09-182563

 1. Általános szabályok
 2. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feltételeket.
 3. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.
 • Szerződő fél
 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
 2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a
  Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – Szerződő Felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).
 3. Amennyiben egy rendezvény lebonyolítására, illetve minigolf szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal minigolf szolgáltatást, ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező (együttesen továbbiakban: Felek).
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 6. A szerződés a Vendég, írásban, szóban, on-line, e-mailben vagy telefax küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.
 7. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű, az a Szolgáltatóra nézve kötelezettséggel nem jár.
 8. A minigolf szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.
 9. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a termet, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.
 10. A lejárati idő előtt megüresedett pályát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 11. A minigolf szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, mely esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 1. Lemondási feltételek
 2. A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig a szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége, a visszaigazolás megküldését követően a Szolgáltató – amennyiben az ajánlatában más feltételt nem határozott meg – a minigolf lemondásáért vagy módosításáért kötbért számít fel. A módosítás miatti (kötbér) igényérvényesítés kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésére vonatkozik. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra lehetősége van, amennyiben a Szolgáltató szabad teremmel, illetőleg pályával, kapacitással rendelkezik.
 3. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely maximálisan 4 magánszemély főt foglal magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 4 főt meghaladó magánszemély foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkozhatnak a kiemelt időszakokban. (Húsvét, Pünkösd, Szilveszter, Augusztus 20., nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok, stb.)
 4. Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni – 4 főt meg nem haladó – foglalás esetén:
 • A Vendég a lefoglalt időpontot legalább 24 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására vagy módosítására jogosult.
 • A Vendég az érkezés dátumát megelőző 24 órán belül a foglalását, a foglalás összértéke 50%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
 1. Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején egyéni – 4 főt meg nem haladó – foglalás esetén:
 • A Vendég a lefoglalt időpontot legalább 48 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására vagy módosítására jogosult.
 • A Vendég az érkezés dátumát megelőző 48 órán belül a foglalását, a foglalás összértéke 50%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
 1. Lemondási feltételek a csoportos – 4 főt meghaladó csoportok, valamint rendezvények – foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat is):
 • A Vendég a lefoglalt időpontot legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására vagy módosítására jogosult.
 • A Vendég az érkezés dátumát megelőző 72 órán belül a foglalását, a foglalás összértéke 50%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
 1. A Szolgáltatót a Vendég távolmaradása esetén a foglalás összértéke 75%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.
 2. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 3. A Vendég a minigolfpályát egyéni foglalás esetén a lefoglalt időponttól foglalhatja el. Az esetleges későbbi érkezést előre jelezni kell. Ilyen jelzés hiányában a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a lefoglalt időpontot követő 5 /öt/ percet követően megszűnik.
 4. A Vendég tudomásul veszi, hogy egy adott pályát egy játék alatt egyszer használhat. A Vendég tudomásul veszi, hogy egy adott pályán
 5. A Vendég a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a minigolfpályák használata nincs sorrendhez kötve, mely tényre tekintettel a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyes pályák használata során az előre foglalás ellenére is adódhat úgy, hogy várakozni szükséges, míg az adott pályát más Vendég használja.
 • Árak
 1. Az aktuális árak a minigolfpálya honlapján, valamint a minigolfpályán kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az Ügyfélfogadási részlegen (bár) is rendelkezésre állnak.
 2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
 3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.
 4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Szolgáltató honlapján kerülnek meghirdetésre.
 • Fizetési feltétek
 1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, de a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.
 2. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a minigolfpályáról történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget. Egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.
 3. Háziállatok
 4. A minigolfpályára kisméretű háziállat általában bevihető, a teremben a Vendég felügyeletével, kizárólag pórázon, vagy kisállat hordozóban tartható.
 5. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott bármely károkért.
 6. A Szerződő fél jogai
 7. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a minigolfpálya azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
 8. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a minigolfpályán való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
 9. A Vendég panasztételi joga a minigolfpályáról történt távozását követően megszűnik.
 10. A Szerződő fél kötelezettségei
 11. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 12. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a minigolfpályán.
 13. A Vendég saját ételt-italt, jogszabályban tiltott szereket és eszközöket, kábítószert, tűz, – vagy robbanásveszélyes anyagot nem vihet be a minigolfpályára és vendéglátó egységeibe.
 • A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 • A Szolgáltató kötelezettsége
 1. A Szolgáltató köteles:
 • a Szerződés alapján megrendelt minigolf és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
 • a Vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
 • A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
 2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a minigolfpályán, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 5. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
 6. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerint igénybe vett szolgáltatás árának a tízszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
 7. A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 8. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott termet, eszközöket, illetve a létesítményt.
 • a Vendég a létesítmény biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival, munkavállalóival, közreműködőivel kifogásolhatóan, durván, sértően viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
 • A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
 1. A Szerződő Felek jogviszonyára a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./ általános és különös rendelkezései irányadóak. A szolgáltatási Szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
 • Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya
 1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató honlapján történő közzététel napján lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

***

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT – ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kft.

Jelen Adatkezelési Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a regisztráció / időpontfoglalás során a http://www.neonis.hu weboldalon megadott, továbbá írásban, papír alapon rögzített, valamint elektronikus üzenet útján küldött személyes adatok vonatkozásában a Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett szolgáltatások keretében, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton tájékoztatja a Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett honlap látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett irányelveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezelési elveiről, és bemutatja azokat az elvárásokat, szabályokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

 1. Fogalmak:

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában a Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kft. szolgáltatásait igénybe vevő a http://www.neonis.hu weboldalt felkereső bármely természetes személy.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített neve: Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kft.

székhelye: 2000 Szentendre, Panoráma út 1/A.

fióktelepe: 1139 Budapest, Lomb utca 34.

adószáma: 25732287-2-13.

statisztikai számjele: 25732287-9311-113-13.

cégjegyzékszáma: Cg.13-09-182563

 • Adatvédelmi nyilatkozat és vonatkozó jogszabályok

A http://www.neonis.hu weboldal /a továbbiakban: Weboldal/ üzemeltetője, a Fényjáték Szabadidős Létesítmények Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban: Szolgáltató/ számára kiemelt cél és egyben elkötelezettség, hogy a Weboldalra látogatók /a továbbiakban: Felhasználók/ által rendelkezésre bocsátott személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli.

Ezek a jelen dokumentum kiadásakor különösen az alábbiak:

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető
 1. Általános adatkezelési elvek:
 2. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzatban és Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely a birtokába került személyes adatok biztonságát megóvja.
 3. A Szolgáltató szigorú elvek szerint védi a Felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Számos biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. A Felhasználók által megadott személyes adatokat ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.
 4. Jelen Adatkezelési Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 1992. évi CXII. törvény /továbbiakban: / előírásaira.
 5. Jelen Adatkezelési Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató – az 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen Adatkezelési Szabályzatból és Adatvédelmi Tájékoztatóból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – a hivatkozott Weboldal Felhasználói tájékozódhatnak arról, hogy hogyan kérhetik a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérhetik azok zárolását, vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.
 6. A hivatkozott Weboldalon, valamint személyesen vagy elektronikus üzenet útján történő regisztrációval a Felhasználók, a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevők, kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és tájékoztatást, valamint kifejezetten hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez.
 7. Jelen Adatkezelési Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – esetleges internetes oldalakra, amelyek a Weboldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 8. A hivatkozott Weboldalon gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató, melyhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 9. A Szolgáltató személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul, amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 10. Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve azokat a szolgáltatási részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
 11. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon történő regisztráció / időpontfoglalás során az adatszolgáltatás önkéntes. A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat rögzít és kezel, amelyeket a Felhasználó – a Szolgáltató által üzemeltetett honlapokon történő regisztráció / időpontfoglalás, vagy a Felhasználó kérésére a Szolgáltató munkatársai által végzett személyes vagy internetes regisztráció / időpontfoglalás során önkéntesen bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult.
 12. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon történő regisztrációval / időpontfoglalással a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szolgáltató az adatbázisában elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje). A regisztráció / időpontfoglalás során a Szolgáltató csak olyan személyes adatot kér a Felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 13. A Szolgáltató semmilyen személyes adatot nem gyűjt a Weboldalon keresztül automatikusan vagy a Felhasználók tudta nélkül, továbbá a Felhasználók által önkéntesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat is kizárólag saját tevékenysége keretein belül használja fel, nem adja kölcsön, nem értékesíti, vagy nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.
 14. A Szolgáltató az általa üzemeltetett Weboldal látogatásakor sem a Felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A Weboldal látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.
 15. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.
 16. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 17. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon történő regisztráció/időpontfoglalás során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: Név, e-mail, telefon.
 18. A Szolgáltató az általa üzemeltett Weboldal hírleveleire feliratkozó Felhasználóknak havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.
 19. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon történő regisztrációval/időpontfoglalással a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a regisztráció/időpontfoglalás során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa az aktuális szolgáltatásairól, akciós ajánlatairól.
 20. A Szolgáltató személyes adatot csak abban az esetben továbbít, valamint a különböző adatkezeléseit csak akkor kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 21. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre
  1. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Felhasználókkal való kapcsolattartás; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása; időpontfoglalás a Szolgáltató általi szolgáltatásnyújtásra; a Felhasználók részére szolgáltatások keresése és ajánlása; hírlevél kiküldés;, a Felhasználók igényeinek a feltárása; a Felhasználók tájékoztatása az akciós szolgáltatásokról, rendezvényekről; a Felhasználók azonosítása; a többi Felhasználótól való megkülönböztetése; illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; a felhasználói jogosultságok azonosítása; a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása. Külön hozzájárulás alapján a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (elsősorban hírlevél) céljából is felhasználhatja.
  2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a Weboldal Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók regisztrációja / időpontfoglalás, vagy írásbeli hozzájárulása és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának elfogadása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), a szövetkezeti tagsági viszony létrejöttével és nyilvántartásával kapcsolatos törvényi feladatok végrehajtása (2013.évi V. tv. – Ptk. – 3:354.§, 3:355.§).
  3. A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely), elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím), jelszó.
  4. Az adatkezelés időtartama: Az adatok törlési határideje: A Felhasználó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.
  5. Az adatok megismerése: Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat a Szolgáltató munkatársai, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.
 22. Az adatkezelés NAIH nyilvántartási száma
 23. Az adatkezelés nem bejelentés kötelezett tekintettel az Infotv. §(3) bekezdésének a) pontjára, mely rögzíti, hogy nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
 24. Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha
 • az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
 • az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
 • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
 • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást),
 • az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.
 • A személyes adatok tárolása, biztonsága
 1. A Szolgáltató számítástechnikai rendszereinek helye és más adat megőrzési helye az 1139 Budapest, Lomb utca 34. szám alatt található.
 2. Szolgáltató informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen.
 3. A Szolgáltató műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjérő
 • Felelősség:
 1. Az interneten keresztül történő regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a Felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy felelősséggel tartoznak minden olyan károkért, melyek a Szolgáltatót és harmadik személyeket a Felhasználók által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.
 2. Joggyakorlás, jogorvoslat
 3. A Felhasználók a személyes adataik kezelésével kapcsolatban (a feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat) a Szolgáltatótól mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, illetve ingyenesen kérhetik kezelt adataiknak helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, vagy törlését, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
 4. A Szolgáltató köteles törölni a Felhasználó személyes adatait, amennyiben:
 • a kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit a Szolgáltató számára személyesen az 1139 Budapest, Lomb utca 34. szám alatti címen, vagy a fenyjatekszabadidosletesitmeny@gmail.com e-mail címen teheti meg, melyre a Szolgáltató a válaszát 30 /harminc/ napon belül köteles megküldeni.
 2. A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. A Szolgáltató a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 /tizenöt/ nap alatt megvizsgálni, és annak megalapozottságáról a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2. A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 3. Abban az esetben, ha a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 /harminc/ napon belül – bírósághoz fordulhat.
 4. Cookie-k (sütik) használata
 5. A Szolgáltató a Weboldalon ún. cookie-kat /magyarul: sütiket/ használ. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a Felhasználó böngészője a Felhasználó gépére tölt le, hogy a Szolgáltató a felhasználói élményt javíthassa. Általában a cookie-k a Felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A Felhasználó a böngészőjében letilthatja a sütik használatát.

***

Budapest, 13. Bezirk Lomb strasse 34.

Neonis 3D Blacklight minigolf elerhetoseg